Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy e-book!

"Od czego dzieci mają dołeczki w policzkach, czyli cała prawda o seksie w ciąży."

Close

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Care4Two
z dnia 1 październik 2014
opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (dalej Regulamin)
§1 Definicje
1. Usługodawca – CitiWhitePlus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-643) ul. Źródlana 4, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu –VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404246,
NIP: 5252523119, REGON: 145905384, kapitał zakładowy: 5.000 zł, w całości
pokryty.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca drugą
stroną Umowy zawartej z Usługodawcą.
3. Konsument – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem Usługi w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany
polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów
teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
,zindywidualizowana ( świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika ) i
realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji za
pośrednictwem serwisu internetowego, szczegółowo wskazana w § 3.
5. Serwis – serwisu internetowy www.care4two.pl za pośrednictwem którego
świadczona jest Usługa.
6. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie dostępny dla
Użytkownika. Konto Użytkownika posiada unikalną nazwę i zabezpieczone jest
hasłem.
7. Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zawierana poprzez
zakup Usługi i akceptację Regulaminu.
8. Dane wrażliwe – dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową,
partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu
i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
9. Cennik Usług – opis Usług wraz z aktualnie obowiązującymi cenami świadczenia
poszczególnych Usług dostępny na stronach Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne
1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt z Usługodawcą (w tym wszelkie
pytania, uwagi, opinie) odbywa się przez:
1.1 pocztę elektroniczną (e-mail): ……………………………
1.2 formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
http://care4two/kontakt . Preferowaną formą kontaktu jest formularz
kontaktowy. Użytkownik, chcąc otrzymać potwierdzenie wysłania
wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego może
otrzymać na swój adres e-mail kopię korespondencji, w tym celu powinien
zaznaczyć…………………….
2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zapytania, nie stanowiące reklamacji, w
rozsądnym terminie.
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do
zapoznania się z Regulaminem, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności
Serwisu z jakiegokolwiek tytułu. Tym samym rozpoczęcie korzystania z usług
Serwisu w zakresie niewymagającym zarejestrowania, jak również dokonanie
rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień
Regulaminu.
4. Brak akceptacji przez Użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu
winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez
użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Usługodawcą celem
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z
Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez zawarcie
Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od
momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek
funkcji lub usługi Serwisu.
6. Serwis dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
http://care4two.pl
7. Serwis dostępny jest w wersjach językowych: Polski, Francuski
8. Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Usługodawcy, a wszelkie treści i
materiały zamieszczone w Serwisie, w tym opublikowane oferty i ogłoszenia,
publikacje elektroniczne nie mogą być wykorzystywane, kopiowane,
rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Usługodawcy z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
§3 Usługa
1. Istotą działania Usługi jest oferowanie zintegrowanego systemu, który
wspierałby zdrowie matki spodziewającej się dziecka oraz matki w okresie
połogu. Usługa poprzez dopasowanie do indywidualnych potrzeb kobiety i jej
dziecka, ma na celu wspomóc ich zdrowy rozwój, poprzez:

1.1Wspomaganie planowania badań lekarskich. Usługa grupuje mechanizmy
planowania i sugerowania badań w zależności od stanu zdrowia, wyników
wcześniejszych badań oraz obecnego etapu ciąży.
1.2 Planowanie odpowiedniej diety przy uwzględnieniu osobistych
uwarunkowań i preferencji. Usługa umożliwia stworzenie list zakupowych.
Baza danych zawiera 500 fachowo opracowanych posiłków,
przygotowanych przez dietetyków.
1.3 Zaproponowanie ćwiczeń dla kobiet w ciąży, w oparciu o informacje na
temat stanu zdrowia i stopnia zaawansowania ciąży. W ramach Usługi
system automatycznie zasugeruje poziom aktywności fizycznej i obliczy
spalone kalorie.
2. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien
dysponować:
2.1 urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2.2 przeglądarką internetową: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji
3, Safari od wersji 5, Chrome od wersji 10, Opera od wersji 11.
3. Użytkownik może korzystać z Usługi także przez urządzenie mobilne, posiadające
platformę Android.
4. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji
oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
5. Usługodawca podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany
dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane
awariami łącz telekomunikacyjnych lub siły wyższej.
7. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu
Serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej
przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
8. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich
świadczenia, przy czym Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub
zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego
zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw
Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących
wykonania Usług.
9. Usługi realizowane są za pośrednictwem Serwisu w oparciu o autorskie
rozwiązanie stworzone przez Usługodawcę na potrzeby Serwisu.
10.Usługi świadczone są w sposób w pełni zautomatyzowany drogą elektroniczną w
sieci Internet bez udziału Usługodawcy przy wykorzystaniu udostępnionych w
Serwisie funkcjonalności do wprowadzania przez Użytkownika danych i
automatycznego przetwarzania ich w oparciu o zdefiniowane w Serwisie
algorytmy.

11.Użytkownik Serwisu w celu skorzystania z Usług uzupełnia umieszczone w
Serwisie specjalne formularze służące do zebrania danych i informacji
przetwarzanych w ramach Usługi.
12.Wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu dane, w tym dane mogące
stanowić dane wrażliwe, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i
rozpowszechniane przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie bez zgody
Użytkownika.
13. Serwis działa w oparciu o zdefiniowane algorytmy obliczeniowe, bazując na
danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
14. Szczegółowy Opis Usług wraz z aktualnie obowiązującym Cennikiem Usług
poszczególnych Usług dostępne są na stronach Serwisu w sekcjach
dedykowanych poszczególnym usługom. Usługodawca pobiera opłaty za Usługi
odpłatne, po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
15.Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o
zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i
modyfikacji w Usługach oraz świadczenia Usług różniących się od tych
oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika.
§4 Rejestracja
1. Dostęp do Usług możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu
rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w
Serwisie formularza. W wyniku rejestracji tworzone jest w Serwisie Konto
Użytkownika umożliwiające korzystanie z Usług. Do czasu potwierdzenia
rejestracji Konto jest nieaktywne. Podany podczas rejestracji adres e-mail służy
jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z
postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W
przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia
procesu rejestracji i zakończenia pracy z Serwisem.
2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola podczas Rejestracji w Serwisie.
3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i
korzystanie z Usług.
4. Zawarcie Umowy wymaga zarejestrowania w Serwisie i następuje w momencie
dokonania płatności za określoną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją
zawartą na stronach Serwisu.
5. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres email
zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji
Konta uniemożliwi korzystanie z Usług.
6. W celu korzystania z Usługi konieczne jest również przesłanie na adres
usługodawcy podpisanego oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

§5 Płatności
1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po ich opłaceniu przez Użytkownika
oraz otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
3. Płatności za Usługi Serwisu można dokonać za pośrednictwem dostawcy usług
płatności elektronicznych PayU.
4. Płatności za pośrednictwem Systemów Płatności mogą dokonywać wyłącznie
osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który
następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może
posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Dane osobowe
Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane
spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324
Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do
zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5. Opłaty za Usługi są pobierane z góry.
6. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje
niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie
Usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
7. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi (np. faktury VAT, rachunki) są
wystawiane przez Serwis automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
8. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy
i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w
Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą
elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu
dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury
VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania
i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać wyłącznie w formie
pisemnej za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię,
nazwisko, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres
korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres e-mail będący loginem
Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej
do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu
będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika
wykorzystywany jako login do Serwisu (podany w zgłoszeniu reklamacyjnym)
oraz na adres korespondencyjny.
5. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji, a Użytkownik – Konsument nie zgadza
się z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu
polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów
(ADR). ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane
m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez
udziału sądu. Postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
(SPSK) Użytkownik może wszcząć poprzez złożenie do właściwego terenowo
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedniego wniosku (np.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4,
40-951 Katowice). Postępowanie jest co do zasady bezpłatne. Użytkownik może
również złożyć zawezwanie do próby ugodowej do właściwego sądu. Koszt
zawezwania wynosi 30 zł.
§7 Odstąpienie
1. Umowa zawarta jest na czas świadczenia Usług i wchodzi w życie z chwilą
otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest
potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w
formularzu rejestracyjnym.
2. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za
jaki opłacona została Usługa.
3. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio
umów.
4. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez
podania przyczyny składając oświadczenie na zasadach określonych w
załączniku nr 1 do Regulaminu oraz mogąc skorzystać z wzoru zawartego w
załączniku nr 2 do Regulaminu zgodnie z art. 27 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.
5. Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia
Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku
odstąpienia Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia w
wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili
poinformowania o odstąpieniu od Umowy.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników
jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia Usług za pośrednictwem
Serwisu.
3. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i
wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w postaci i

formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, do celów
związanych z obsługą Użytkownika, świadczeniem Usług, utrzymywania relacji z
Użytkownikiem, informowania o zmianach w Serwisie oraz innych
zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością – w
tym przesyłania wiadomości i ofert drogą mailową. Usługodawca może, na
podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim
współpracującym oraz innym podmiotom.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, celem
ich weryfikacji, modyfikowania i żądania usunięcia. W tym celu powinien
przesłać informację na adres e-mail Usługodawcy lub pocztą na adres siedziby
Usługodawcy.
6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie
rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
7. Usługodawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez
Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas
rejestracji.
8. Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być
sprawdzane i weryfikowane przez Usługodawcę.
9. Konta Użytkowników, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane nie będą
aktywowane lub będą blokowane w Serwisie, a w przypadku gdy nie zostaną w
terminie 30 dni od daty rozpoczęcia rejestracji poprawione i pozytywnie
zweryfikowane – Konta takie będą z Serwisu usuwane. Informacja o
zablokowaniu Konta lub usunięciu Konta zostanie przesłana na adres e-mail
podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
10. Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych
danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji
zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się.
Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie
odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas rejestracji w
Serwisie – wymaganych przez interfejs logowania.
§9 [Dane wrażliwe]
1. Skorzystanie z Usług może wymagać podania w formularzu przez Użytkownika
Danych wrażliwych takich jak:
1.1 alergie
1.2 choroby
1.3waga ciała
1.4 grupa krwi
1.5…………………..
1.6…………………..
1.7 terminy wizyt kontrolnych

2. Dane podawane przez Użytkownika zabezpieczone hasłem. Dane przesyłane
będą przy pomocy protokołu SSL.
3. Dostęp od danych podanych w Serwisie wymaga podania hasła i loginu
przypisanego do danego Użytkownika. Każdy dostęp będzie odnotowywany w
historii.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres Usługodawcy podpisanego
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na treść Regulaminu, w tym zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane Użytkowników przechowywane są w dwóch oddzielnych zbiorach
5.1 Dane zwykłe
5.2 Dane wrażliwe
6. Dane Osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania
przez Użytkownika z Usługi.
7. Dostęp do Danych wrażliwych mają:
7.1administrator;
7.2pracownicy lub osoby świadczące usługi na rzecz administratora związane
z Usługą, którzy są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych;
7.3organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli
organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np.
prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych
sytuacjach, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisy prawa.
8. Usługodawca, działając zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i
polskim prawem, podejmuje wszelkie konieczne kroki w celu zabezpieczenia
przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. Wymiana danych jest
zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Podmioty, z którymi współpracuje
Usługodawca w celu realizacji Usługi, a w szczególności dostawca usług
hostingowych zabezpieczają przetwarzane dane przed nieautoryzowanym
dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i
polskim prawem.
§ 10 Polityka prywatności
1. Polityka ochronna prywatności Użytkowników Serwisu obejmuje swym
zakresem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o
użytkownikach Serwisu.
2. Korzystając ze strony: care4two.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w
Polityce Prywatności.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, zgodnym z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na
otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma również
uprawnienie do zrezygnowania z otrzymywania ww. informacji.

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu „cookies” (ciasteczka) celem
przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez
użytkowników Serwisu Care4Two. Pliki „cookie” są plikami z informacją,
zapisywanymi na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web, które
umożliwiają identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w
czasie następnych odwiedzin. Pliki „cookie” umożliwiają Usługodawcy śledzenie
adresów domen internetowych odwiedzających użytkowników. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie dla celów wewnętrznych i nie są ujawniane
jakimkolwiek osobom trzecim, zarówno w postaci przetworzonej, jak i
źródłowej. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był
informowany o przesyłaniu pliku „cookie”, co umożliwi użytkownikowi podjęcie
decyzji, czy akceptuje plik „cookie”. Wskazać jednocześnie należy, iż korzystanie z
plików „cookie” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i
adresowych użytkownika, jak również jakikolwiek innych informacji z
komputera użytkownika.
5. Serwis może zawierać odesłania do innych witryn, redagowanych przez osoby
trzecie, za treść których Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności, zarówno w zakresie zawartości, jak i prawdziwości
informacji, do których odesłanie prowadzi.
6. Usługodawca gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez
użytkowników oraz ich adresów IP. Dane te uzyskiwane są poprzez analizę logów
serwera (adresów IP, domen internetowych), a wykorzystywane są wyłącznie w
celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również
w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Powyższe
działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do
potrzeb użytkowników.
7. Pytania dotyczące polityki prywatności Serwisu należy kierować za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
§11 Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługi świadczone w ramach Serwisu nie stanowią świadczeń zdrowotnych, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej i nie są świadczone przez osobę wykonująca zawód
medyczny o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
2. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, a zgromadzone dane nie stanowią dokumentacji
medycznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.
3. Oferowane usługi nie stanowią usług, o których mowa art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować informacje
zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych
w Serwisie ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem
korzystania z Serwisu.
5. Użytkownik korzystając z informacji zawartych w Serwisie i podejmujący na ich
podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę jaka może mieć miejsce
wskutek bezpośredniego lub pośredniego dostępu do Serwisu lub z
wykorzystania informacji na niej przedstawionych.
6. Usługodawca nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, a w
szczególności tych, które umożliwiły dostęp do Serwisu, jak i do których można
uzyskać dostęp dzięki Serwisowi.
7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania
przez Użytkowników z Usług, w tym za obliczone w Serwisie wartości oraz
wszystkie inne obliczane wartości będące wynikiem zastosowanych w Serwisie
algorytmów obliczeniowych bazujących na danych wprowadzanych przez
Użytkownika oraz Parametrów.
8. Odpowiedzialność za dalsze wykorzystanie informacji i raportów uzyskanych na
skutek świadczonych Usług spoczywa na Użytkowniku, który musi być świadomy
uproszczeń wynikających z metodologii Serwisu.
9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za to, iż Użytkownik ma dostęp do Usługi.
Wszelkie informacje generowane przez Usługę nie mogą być traktowane jako
jedyne pewne źródło informacji i Usługodawca w związku z tym nie ponosi
odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tychże treści.
10.W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z:
10.1 przyczyn leżących po stronie operatorów sieci Internet oraz telefonii
komórkowej oraz podmiotów innych niż Usługodawca;
10.2 braku dostępu do Internetu lub zbyt słabego dostępu lub transferu;
10.3 niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika zaleceń
wynikających z Regulaminu i Serwisu;
10.4 siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru lub
zalania serwerowni, ataku hakerskiego, warunków pogodowych i
atmosferycznych;
10.5 niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu
Usługi, użytej technologii, oprogramowaniu serwerów protokołów
internetowych;
10.6 przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż znajdujące się
Serwisie;
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu
Usługi, w przypadku bieżącej obsługi Usługi oraz jego oprogramowania,
aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu
działania Usługi lub niektórych jej funkcji, funkcjonalności lub modułów. Usługi
będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z
powyższych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, o planowanej przerwie
informuje Użytkowników na stronie internetowej Usługi.
12. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji, funkcjonalności lub
modułów Usługi udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania
ograniczeń na ilość dostępnych Użytkowników, jeżeli brak limitów mógłby
negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność świadczonej Usług.
13. Usługodawca może zamieszczać w Usłudze treści o charakterze reklamowym
(których tematyka nie musi być związana z Usługą). Wszelkie wpływy z tytułu
zamieszczania i przechowywania treści reklamowych, przysługują wyłącznie
Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczania i przechowywania treści o
charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca w
regulaminie reklam lub indywidualnie z reklamodawcą. Użytkownik wyraża
zgodę na zamieszczanie i wyświetlanie podczas korzystania z Usługi reklam.
14. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Usługi i zmieniać lub modyfikować
dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe Usługi, o czym zawiadomi
Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje jego dotyczą.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Użytkownikiem a Usługodawcą, będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i
miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego
informowania o tym Użytkowników. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika,
jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu, jego
doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na
stronach Serwisu.
4. Usługa jest świadczona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest
prawo polskie.
5. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski

6. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach
innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie,
przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem
Serwisu, jest zabronione. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom
trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w
tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
8. Każda osoba korzystająca z serwisu jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa
autorskiego i prawa własności intelektualnej. Kopiowanie i inne wykorzystanie
Serwisu jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej
kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październik 2014
ZAŁACZNIK NR 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcie umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pismem na
adres CitiWhitePlus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 01-793) przy ul. Rydygiera 8/611 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, za wyjątkiem proporcjonalnie naliczonych opłat za usługi świadczone
przed otrzymaniem informacji o odstąpieniu.
7. Zwrot płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w
związku z tym zwrotem.

ZAŁĄCZNIK 2.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: …………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………………..,
(tel. ……………………………, e-mail: ……………………………..)
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy
świadczenia usług …………………………………………………………………….
– Data zawarcia umowy ………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………
– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

 

 

pl Regulamin